اصفهان، چهار باغ عباسی، مجتمع اداری افتخار، طبقه سوم، شماره 422
۰۳۱-۳۲۲۰۵۱۱۵
۰۳۱-۳۲۲۲۰۵۹۸

ساختمان بانك رفاه ميدان جمهوری استان اصفهان

احداث ساختمان بانك رفاه ميدان جمهوری اصفهان
احداث ساختمان بانك رفاه ميدان جمهوری
احداث ساختمان بانك رفاه ميدان جمهوری اصفهان

كارفرما:
بانک رفاه
پیمانکار:
شرکت شهرک سازان
دستگاه مشاور و نظارت:
اداره  مهندسی ساختمان بانك رفاه
محل اجرای پروژه:
اصفهان
تاریخ تحويل:
۱۳۸۲