اصفهان، چهار باغ عباسی، مجتمع اداری افتخار، طبقه سوم، شماره 422
۰۳۱-۳۲۲۰۵۱۱۵
۰۳۱-۳۲۲۲۰۵۹۸

ساختمان مسجد شهيد مفتح شهر جدید پولادشهر

احداث ساختمان مسجد شهيد مفتح پولادشهر
احداث ساختمان مسجد شهيد مفتح پولادشهر

كارفرما:
شركت عمران شهرجديد پولادشهر
پیمانکار:
شرکت شهرک سازان
دستگاه مشاور و نظارت:
شركت عمران شهرجديد پولادشهر
محل اجرای پروژه:
اصفهان
تاریخ تحويل:
۱۳۸۵