اصفهان، چهار باغ عباسی، مجتمع اداری افتخار، طبقه سوم، شماره 422
۰۳۱-۳۲۲۰۵۱۱۵
۰۳۱-۳۲۲۲۰۵۹۸

احداث 12 واحد سوله كارگاهی شهرک‌های صنعتی اردبیل

احداث 12 واحد سوله كارگاهی اردبيل (توسعه فاز يك)
احداث ۱۲ واحد سوله كارگاهی اردبيل (توسعه فاز يك)

كارفرما:
شركت شهرک‌های صنعتی اردبيل
پیمانکار:
شرکت شهرک سازان
دستگاه مشاور و نظارت:
شركت شهركهای صنعتی اردبيل
محل اجرای پروژه:
اردبیل
تاریخ تحويل:
۱۳۸۵