اصفهان، چهار باغ عباسی، مجتمع اداری افتخار، طبقه سوم، شماره 422
۰۳۱-۳۲۲۰۵۱۱۵
۰۳۱-۳۲۲۲۰۵۹۸

ساختمان اداری وسالن بازديد، شستشو و پاركينگهای مترو اصفهان

ادامه احداث ساختمان اداری وسالن بازديد، شستشو و پاركينگهای دپو کاوه
ادامه احداث ساختمان اداری وسالن بازديد، شستشو و پاركينگهای دپو کاوه

كارفرما:
سازمان قطار شهری اصفهان و حومه
پیمانکار:
شرکت شهرک سازان
دستگاه مشاور و نظارت:
شركت مهندسين مطالعه و مشاوره ايمر
محل اجرای پروژه:
اصفهان
تاریخ تحويل:
۱۳۸۹