اصفهان، چهار باغ عباسی، مجتمع اداری افتخار، طبقه سوم، شماره 422
۰۳۱-۳۲۲۰۵۱۱۵
۰۳۱-۳۲۲۲۰۵۹۸

ساختمان بيمارستان حضرت صديقه طاهره(س) در استان اصفهان

احداث ساختمان بيمارستان حضرت صديقه طاهره (س)
احداث ساختمان بيمارستان حضرت صديقه طاهره

كارفرما:
دانشگاه علوم پزشكی اصفهان
پیمانکار:
شرکت شهرک سازان
دستگاه مشاور و نظارت:
شرکت مهندسين مشاور جهاد دانشگاهی
محل اجرای پروژه:
اصفهان
تاریخ تحويل:
۱۳۸۰