اصفهان، چهار باغ عباسی، مجتمع اداری افتخار، طبقه سوم، شماره 422
۰۳۱-۳۲۲۰۵۱۱۵
۰۳۱-۳۲۲۲۰۵۹۸

ساختمان بانك رفاه شعبه مرکزی و مسكونی نجف آباد

احداث ساختمان بانك رفاه شعبه مرکزی و مسکونی نجف‌آباد

كارفرما:
بانک رفاه
پیمانکار:
شرکت شهرک سازان
دستگاه مشاور و نظارت:
اداره  مهندسی ساختمان بانك رفاه
محل اجرای پروژه:
اصفهان
تاریخ تحويل:
۱۳۷۳