اصفهان، چهار باغ عباسی، مجتمع اداری افتخار، طبقه سوم، شماره 422
۰۳۱-۳۲۲۰۵۱۱۵
۰۳۱-۳۲۲۲۰۵۹۸

ساختمان بانك رفاه کارگران سرپرستی استان قزوين

احداث ساختمان بانك رفاه سرپرستی استان قزوين
احداث ساختمان بانك رفاه سرپرستی استان قزوين
احداث ساختمان بانك رفاه سرپرستی استان قزوين

كارفرما:
بانک رفاه
پیمانکار:
شرکت شهرک سازان
دستگاه مشاور و نظارت:
اداره  مهندسی ساختمان بانك رفاه
محل اجرای پروژه:
قزوین
تاریخ تحويل:
۱۳۷۷