اصفهان، چهار باغ عباسی، مجتمع اداری افتخار، طبقه سوم، شماره 422
۰۳۱-۳۲۲۰۵۱۱۵
۰۳۱-۳۲۲۲۰۵۹۸

ساختمان بانك رفاه کارگران شعبه مركزی شهركرد

احداث ساختمان بانك رفاه شعبه مركزی شهركرد
احداث ساختمان بانك رفاه شعبه مركزی شهركرد

كارفرما:
بانک رفاه
پیمانکار:
شرکت شهرک سازان
دستگاه مشاور و نظارت:
اداره مهندسی ساختمان و املاک بانك رفاه
محل اجرای پروژه:
شهرکرد
تاریخ تحويل:
۱۳۹۰