اصفهان، چهار باغ عباسی، مجتمع اداری افتخار، طبقه سوم، شماره 422
۰۳۱-۳۲۲۰۵۱۱۵
۰۳۱-۳۲۲۲۰۵۹۸

ساختمان بانك رفاه سرپرستی استان چهارمحال و بختیاری

تکمیل ساختمان بانك رفاه سرپرستی شهركرد
تکمیل ساختمان بانك رفاه سرپرستی شهركرد

كارفرما:
بانک رفاه
پیمانکار:
شرکت شهرک سازان
دستگاه مشاور و نظارت:
اداره  مهندسی ساختمان بانك رفاه
محل اجرای پروژه:
شهرکرد
تاریخ تحويل:
۱۳۸۰