اصفهان، چهار باغ عباسی، مجتمع اداری افتخار، طبقه سوم، شماره 422
۰۳۱-۳۲۲۰۵۱۱۵
۰۳۱-۳۲۲۲۰۵۹۸

ساختمان بانك رفاه سرپرستی و شعبه سعادت آباد استان اصفهان

احداث ساختمان بانك رفاه سرپرستی منطقه اصفهان و شعبه سعادت آباد
احداث ساختمان بانك رفاه سرپرستی منطقه اصفهان و شعبه سعادت آباد

كارفرما:
بانک رفاه
پیمانکار:
شرکت شهرک سازان
دستگاه مشاور و نظارت:
اداره  مهندسی ساختمان بانك رفاه
محل اجرای پروژه:
اصفهان
تاریخ تحويل:
۱۳۸۲