اصفهان، چهار باغ عباسی، مجتمع اداری افتخار، طبقه سوم، شماره 422
۰۳۱-۳۲۲۰۵۱۱۵
۰۳۱-۳۲۲۲۰۵۹۸

ساختمان اداره امور شعب بانك رفاه استان اصفهان

تکمیل ساختمان بانك رفاه اداره امور شعب استان اصفهان
ساختمان بانك رفاه اداره امور شعب استان اصفهان

كارفرما:
بانک رفــاه کارگـران
پیمانکار:
شرکت شهرک سازان
محل اجرای پروژه:
اصفهان
تاریخ تحويل:
۱۳۹۵