اصفهان، چهار باغ عباسی، مجتمع اداری افتخار، طبقه سوم، شماره 422
۰۳۱-۳۲۲۰۵۱۱۵
۰۳۱-۳۲۲۲۰۵۹۸

ساختمان اداره امور شعب بانك رفاه استان سیستان و بلوچستان

تکمیل ساختمان بانك رفاه اداره امور شعب استان سیستان و بلوچستان
تکمیل ساختمان بانك رفاه اداره امور شعب استان سیستان و بلوچستان

كارفرما:
بانک رفاه
پیمانکار:
شرکت شهرک سازان
دستگاه مشاور و نظارت:
اداره مهندسی ساختمان و املاک بانك رفاه
محل اجرای پروژه:
زاهدان
تاریخ تحويل:
۱۳۹۲