اصفهان، چهار باغ عباسی، مجتمع اداری افتخار، طبقه سوم، شماره 422
۰۳۱-۳۲۲۰۵۱۱۵
۰۳۱-۳۲۲۲۰۵۹۸

تقدیرنامه‌ها

تقدیرنامه‌ها و لوح‌های تقدیر شرکت شهرک سازان
لوح تقدیر شرکت شهرک‌سازان به عنوان برترین پیمانکار سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵
رضایـتنامـه‌های شرکت شـهرک سـازان